ห้องที่ 1 .ด้านทักษะวิชาการ

รายละเอียดห้องนี้ ด้านทักษะวิชาการ เป็นห้องสัมมนาวิชาการห้องสัมมนาวิชาการห้องสัมมนาวิชาการห้องสัมม มากขึ้น ...

เข้าชม

ห้องที่ 2 .ด้านทักษะชีวิต

รายละเอียดห้องนี้ ทักษะชีวิต

เข้าชม

ห้องที่ 3 .ด้านทักษะอาชีพ

รายละเอียดห้องนี้ งานทักษะอาชีพ

เข้าชม

ห้องที่ 4 .ด้านทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจออนไลน์

รายละเอียดห้องนี้ เป็นกิจกจจรมที่เน้นการ ผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงขั้นการ ขายออนไลน์

เข้าชม

ห้องที่ 5 .การบริหารจัดการที่ดีของ สพท

รายละเอียดห้องนี้ กิจกรรมส่งเสริมงานโรงเรียนพื้นที่สูงฯ/พื้นที่เกาะ ดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา เป มากขึ้น ...

เข้าชม

ห้องที่ 6 .การถ่ายทอดสด (Live)

รายละเอียดห้องนี้ เป็นห้องที่เปิดสำหรับ โรงเรียนที่ต้องการจะนำเสนอแบบ Live สด โดยเมื่อเสร็จจาการถ่ มากขึ้น ...

เข้าชม